Tại sao vậy?


Tại sao những cái mình muốn lại không dc?  Vì chưa đủ duyên hay vì quá vô duyên? Liệu rằng, thực sự cái nào mới là phù hợp. Mình không biết. Buổi ngày hôm đó, mình cảm thấy như mô tả về mình vậy. Vậy mà, tại sao mình vẫn còn ngồi ở đó mà mình không ngồi ở một vị trí khác. Thời  gian như vết cứa, mỗi nhát lại sâu thêm.

Tại sao vậy?

Advertisements

Mình muốn nhắn nhủ với DQD_HRH rằng...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s