Cười nhạt


Enough for me.

Mình không có gì để hối tiếc cả. Còn nhiều chuyện đằng sau đó mà không biết tỏ cùng ai.

Advertisements

Mình muốn nhắn nhủ với DQD_HRH rằng...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s